Monday, December 03, 2007

孽瘤

等你以為著草過美國讀兩年屎片,梳撚過個鳩頭就比你選撚到啊, 想創你個仆街啦.
仲話响街好撚多人支持你啊,梗係啦,香港"一般"非民賤聯既居民都好有禮貌,唔會
當你口面屌你老味架麻,你睇肥董以前落區,咁撚多年都未比人當街打死就知啦

陳太都係仆街架啦,不過都好撚過選你d毒草啊