Wednesday, March 26, 2008

爛廣告呢個廣告新年既時候响大陸"睇過"(實情揼緊骨,背住個電視,聽到一半就覺得唔對路,我以為個電視壞左....)

如果你未睇過,不妨去開下眼界...
http://www.youtube.com/watch?v=vbs-wK28VMw

大陸有恒源祥,我地都唔野少,好似有個咩job56既揾工網站,同埋唱晒"歌劇"既宏利廣告,都真係煩過西...煩到聽到聲己經要轉台。即係有錢賣廣告唔係大晒的,無budget都唔係借口黎的(宏利唔會無水啦掛!),搞d咁既惡劣品味絕對同我地既美學教育(如果有的話...)有關係。

再睇下街上面各大小政黨既街板,除左話你知成功爭取交通燈綠公仔停多五秒外,又會出下議員既"玉照"等大家見下,認住佢幾咁偉大...咁就揾張好樣d既相啦唔該,你睇下啊素玉叫你同佢"訴心聲"個張,成個保葯黨咁啊陰公!再加埋太監林個d死人樣,真係濕滯。唔政治冷感就有鬼啦。

各位有權落廣告既公司/政黨高層,回歸之後條街而經多左好多金龍啊,同埋政府個d肉酸建築啊盛好核突架啦,唔該高抬貴手,唔好再影響市容啦唔該