Friday, September 28, 2007

病到死

咳到甩肺,又嘔血(真係咳到嘔血,張活游上身!)
成個鳩幾禮拜睇幾個醫生都無用,睇黎死得。
各位請將帛金真接傳入我戶口,唔該。